بيست سال ، ده آلبوم …

بليط فروشى كنسرت تهران آغاز شد..

برنامه هاى مفصلى براى اين كنسرت داريم..
مرورى بر اين ٢٠ سال و ١٠ آلبوم..

ترانه هايي مثل پل نيومن و…كه تا كنون اجرا نشده..
ترانه هايي مثل چمدون، مرگ تدريجى يك روياو… كه خيلى وقته اجرا نكرديم..
و گزيده متنوعى از ترانه هايي كه شما عزيزانم در اين ٢٠ سالى كه در كنارتون بودم دوست داشتين، در اين كنسرت اجرا خواهد شد…Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.